Uitnodiging Algemene Ledenvergadering LTC De Munnik

De Algemene Ledenvergadering van LTC De Munnik is gepland op donderdag 15 november 2018 en wordt gehouden in de aula van de Koningin Juliana School (KJS) aan de Kom van Aaiweg (naast baan 10). Het bestuur nodigt u van harte uit voor deze vergadering die begint om 20.00 uur. U bent vanaf 19.30 uur welkom in de KJS voor een kop koffie of thee.

Tijdens deze ALV zal o.a. de begroting en de vaststelling contributie voor 2019 behandeld worden. Ook treden de volgende twee bestuursleden af: Herm Huizinga en Karien van Niekerk. Het bestuur draagt bij deze Ton van der Zwet en Paul Bruggeman voor, voor de posities van resp. penningmeester en bestuurslid algemene zaken. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door middel van een aan de secretaris gericht schrijven, dat door minstens 5 stemgerechtigde leden en de kandida(a)t(en) ondertekend moet zijn. Dit schrijven moet uiterlijk 7 dagen vóór de ALV bij de secretaris te zijn binnen gekomen.

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken, mededelingen

3. Verslag ALV 23 maart 2018

4. Beleid voor 2019

5. Begroting en vaststelling contributie 2019

6. Verkiezing en benoeming van twee nieuwe bestuursleden

7. Rondvraag

8. Sluiting, het bestuur biedt u een drankje aan in het clubhuis van de vereniging

Heeft u aanvullende punten of vragen voor de rondvraag dan verzoek ik u deze uiterlijk 8 november 2018 aan te leveren bij: secretaris@ltcdemunnik.nl. Op ditzelfde e-mail adres kunt u stukken voor deze vergadering opvragen. Bij de vergadering liggen enkele exemplaren van deze stukken ter inzage.

Graag tot 15 november a.s.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur

Annemarie Haverkamp – Hilhorst,
Secretaris LTC De Munnik

Reacties zijn gesloten.