Reminder online ALV 19/11: aanmelden kan nog!

Beste mensen! Aanstaande donderdagavond 19 november is er een online ALV. Dit stond te lezen in de laatste Smash. Er is veel te delen en dus is het fijn als je mee komt doen, online.
Aanmelden kan nog tot en met maandag 16 november via een mailtje naar de secretaris.
Hieronder het hele artikel uit de Smash van 4 november:

Algemene Ledenvergadering nu digitaal

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van LTC De Munnik
op donderdag 19 november a.s. om 20.00 uur. De ALV zal deze keer digitaal worden gehouden.
Om deel te nemen aan de ALV kunt u zich tot 12 november aanmelden door een  mail te sturen naar secretaris@ltcdemunnik.nl. U zult dan een link en verdere instructies voor de digitale ALV ontvangen.
Ook kunt u de stukken voor de ALV ontvangen door een mail te sturen naar secretaris@ltcdemunnik.nl.
We hopen van harte dat u er 19 november digitaal bij zal kunnen zijn.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Verslag ALV 11 december 2019: ter kennisname en vaststelling
4. Jaarverslag 2019: ter kennisname en vaststelling
5. Financiële verantwoording over 2019: ter vaststelling
6 a. Verslag Kascommissie: ter kennisname
b. Decharge bestuur voor de financiële verantwoording over 2019: ter besluitvorming
c. Verkiezing nieuwe kascommissie: Arnold Berger en Marleen van Luxemburg zijn regulier aftredend (termijn afgelopen). Jeff Gardeniers en Marnix  Cornelius hebben zich beschikbaar gesteld. Het bestuur stelt voor hen te benoemen tot lid van de kascommissie. (ter besluitvorming)
7. Benoeming van een erelid: voordracht door het bestuur, ter besluitvorming aan ALV
8. Bestuursverkiezing: voordracht door het bestuur, ter besluitvorming aan ALV

Neeltje Steeghs stelt haar positie als secretaris beschikbaar. Zij heeft een jaar geleden tijdelijk de rol van secretaris opgepakt aangezien er lang niemand werd gevonden voor deze rol. Zij zal per uiterlijk 1 januari 2021 stoppen en stelt haar positie als secretaris per direct beschikbaar. Voor deze vacature is het bestuur in gesprek met een kandidaat.

Carl Adamse treedt als voorzitter ad interim terug. Voor deze functie stelt het bestuur Aart Bolluijt verkiesbaar.
Carl Adamse was per 29 augustus drie jaar bestuurslid Tenniszaken en is derhalve aftredend. Carl is herkiesbaar, maar niet voor een volle termijn.

9. Begroting en Contributie 2021: ter vaststelling
10. Presentatie Denktank: ter informatie en opiniërend
11. Presentatie STM: ter informatie en opiniërend
12. Rondvraag
13. Sluiting

Heeft u aanvullende punten of vragen voor de rondvraag dan verzoek ik u deze uiterlijk 12 november per mail aan te leveren bij: secretaris@ltcdemunnik.nl.
Voorstellen, ingediend door tenminste vijf stemgerechtigde leden, worden op de agenda van de ALV geplaatst.
(Tegen)kandidaten voor bestuursfuncties kunnen schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris ondertekend door de kandidaat en tenminste vijf leden. Deze aanmelding moet uiterlijk 12 november bij de secretaris zijn aangekomen (art. 15 HR).
Mocht u inhoudelijke vragen hebben over de stukken van de ALV dan kunt u deze ook alvast via de mail stellen. Dit kan op secretaris@ltcdemunnik.nl. Wij kunnen dan mogelijk al vóór de ALV schriftelijk antwoorden.
Stukken voor deze vergadering kunt u opvragen bij de secretaris@ltcdemunnik.nl

Graag tot 19 november aanstaande!

Reacties zijn gesloten.