top of page

CONTRIBUTIE

Tennisracket

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van Tennis & Padel de Munnik wordt aangegaan voor de duur van één verenigingsjaar. Na dit jaar wordt het lidmaatschap stilzwijgend met één jaar verlengd. Het lidmaatschapsjaar van Tennis & Padel De Munnik loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Contributie

  • De inning van de contributies vindt alleen plaats door automatisch incasso.

  • Genoemde contributiebedragen zijn inclusief de KNLTB-bijdrage.

  • De jaarcontributie wordt jaarlijks medio februari in zijn geheel geïnd. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

  • De contributie van lidmaatschappen die halverwege het jaar worden afgesloten worden binnen vier weken na inschrijving geïnd.

  • De contributie van het winterlidmaatschap wordt jaarlijks eind oktober geïnd.

  • Kijk voor meer informatie over de contributie, de vrijwilligersbijdrage, opzeggen enz. in onze statuten en huishoudelijk reglement.

Bondspassen

Vanaf 1 januari 2024 worden er geen bondspassen meer verstrekt door de KNLTB. Nieuwe leden kunnen vanaf nu alleen nog gebruik gemaakt van de digitale pas in de KNLTB Clubapp.

Inschrijfgeld

Bij inschrijving van een nieuw lid van 18 jaar en ouder wordt eenmalig € 15,00 inschrijfgeld in rekening gebracht. Nieuwe leden jonger dan 18 jaar betalen geen inschrijfgeld. Met nieuwe leden wordt bedoeld leden die in de afgelopen 5 jaar geen lid zijn geweest van Tennis & Padel de Munnik.

Vrijwilligersbijdrage

Ieder betalend en spelend senior lid jonger dan 70 jaar (peildatum 1 januari) betaalt per jaar een vrijwilligersbijdrage van €75,-. Deze bijdrage kan d.m.v. een goedgekeurde deelname aan commissies dan wel via groenonderhoud (iedere eerste zaterdag van de maand in de periode maart-oktober) en/of bardiensten (€25,- per dienst van 3 uur) worden terugverdiend. Terugbetaling geschied na het leveren van de gehele prestatie. De bijdrage wordt dus ALTIJD geïnd aan het begin van het jaar. Leden die een bondsrol vervullen binnen de vereniging (bestuur, ledenadministratie, redactie enz.) betalen geen vrijwilligersbijdrage. Toernooicommissies vallen hier niet onder.

bottom of page